-: แจ้งเพื่อทราบ :- เพื่อเป็นการรณรงค์ และลดใช้พลังงาน หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอปิดการใช้งานลิฟท์รับ-ส่ง ชั้นคู่ (2,4,6,8) โดยนักศึกษาสามารถใช้งานลิฟท์รับ-ส่ง เฉพาะชั้นคี่เท่านั้น (1,3,5,7)

15 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

-: แจ้งเพื่อทราบ :-

เพื่อเป็นการรณรงค์  และลดใช้พลังงาน หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอปิดการใช้งานลิฟท์รับ-ส่ง ชั้นคู่ (2,4,6,8)  โดยนักศึกษาสามารถใช้งานลิฟท์รับ-ส่ง เฉพาะชั้นคี่เท่านั้น (1,3,5,7)