ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

15 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

 1. ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562
 2. ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญษตรี พ.ศ. 2562
 4. แนวปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 5. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 6. แนวปฏิบัติการชดใช้ค่าเสียหายภายในหอพักนักศึกษา
 7. หลักเกณฑ์การทำบัตรสติ๊กเกอร์อนุญาตรถจักรยานยนต์ ผ่านเข้า-ออก อาคารหอพัก มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา
 8. แนวปฏิบัติบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 9. แนวปฏิบัติการเปิด-ปิด หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 10. แนวปฏิบัติของพนักงารรักษาความปลอดภัยอาคารหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 11. การจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก