รับสมัครนักศึกษาหอพักรายใหม่ ปีการศึกษา 2566

15 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์แบบสมัครหอพัก อาคาร D กดที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3noEE5xwCaX0KqjxItdeRg-FFRW73kZ9X5HxFOkujerKVw/viewform
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายจัดหอพักนักศึกษาเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัยแก่นักศึกษาอีกทั้งเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทร มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่มีความสนใจในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาประจำหอพักอาคาร D  และแจ้งกำหนดการ    ในการเข้าพัก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
1.1 กำลังศึกษาและเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี      ในระดับปริญญาตรีภาคปกติเท่านั้น 
1.2 เพศชายและเพศหญิง
1.3 ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการเรียน
หากปรากฏภายหลังว่านักศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่านักศึกษาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์สมัครหรือพักอาศัยประจำหอพักอาคาร D มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาหอพักประจำหอพักอาคาร D มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้เว็ปไซต์ http://dorm.yru.ac.th/
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 นักศึกษาที่จะสมัครจะต้องยอมรับกฎระเบียบต่างๆของหอพัก
3.2 นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาหอพักประจำหอพักอาคาร D มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียว
4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
นักศึกษาที่ประสงค์สมัคร สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://dorm.yru.ac.th/
(2) เลือกแถบ / ลิงค์แบบสมัครหอพัก อาคาร D กดที่นี่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3noEE5xwCaX0KqjxItdeRg-FFRW73kZ9X5HxFOkujerKVw/viewform
(3) กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน และเข้ากลุ่ม Line "สมัคร นศ.หอพัก D  2566" ที่แนบท้ายหน้าใบสมัครออนไลน์ด้วย 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอยู่หอพัก
ทางหอพักนักศึกษา อาคาร D มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์อยู่หอพัก ทุกวันที่ 25-27 ของเดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเรียกนักศึกษาเข้ารายงานตัวในเดือนถัดไป โดยได้พิจารณาเรียงลำดับการสมัคร ตามคุณสมบัติที่ทางหอพักกำหนด ทางเว็ปไซต์ http://dorm.yru.ac.th/
 และทางกลุ่มไลน์ที่แนบท้ายแบบสมัครออนไลน์ 
6. การประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสมัคร
6.1 การขึ้นบัญชีนักศึกษาผู้สมัครอยู่หอพักนักศึกษา อาคาร D มีกำหนดหนึ่งปี
6.2 ทางหอพักนักศึกษา อาคาร D จะยกเลิกรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครรายใดออกจากบัญชีผู้สมัครหอพักได้ เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับเรียกให้รายงานตัวเข้าหอพักไปแล้ว
(2) นักศึกษาสละสิทธิในการอยู่หอพัก
(3) ไม่มารายงานตัวเข้าหอพักตามกำหนด
7. กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก
เข้ารายงานตัว ณ หอพักอาคาร D มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด   ทางหอพักจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การอยู่หอพักทันที
7.1  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(2) ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม)
(3) เงินค่าประกันหอพัก จำนวน 1,000 บาท
(4) เงินค่าบำรุงหอพักต่อภาคเรียน (นับตั้งเดือนแรกเข้า)