รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่1)

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ทีมงานผู้ปกครองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และมีความประสงค์เข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ 2550 ให้สอดรับกับนโยบายการจัดหอพักนักศึกษาเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัยแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระเบียบวินัย  มีความเอื้ออาทร มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน