บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299668 (10004)

อีเมล์ : bunsit.c@yru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(คณบดีคณะครุศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (40001)

อีเมล์ : runglawan.c@yru.ac.th


อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299605 (14001)

อีเมล์ : vakin.w@yru.ac.th


อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
(รองคณบดีคณะครุศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299629 (40003)

อีเมล์ : janjalee.t@yru.ac.th


นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง
(หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299605 (14400)

อีเมล์ : surasak.m@yru.ac.th


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299605 (14600)

อีเมล์ : rattanaporn.s@yru.ac.th


นายอนันท์ ดอเลาะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299605 (14600)

อีเมล์ : anan.do@yru.ac.th


นางสาวนูรฮายาตี สาและ
(นักสันทนาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299605 (14500)

อีเมล์ : nurhayatee.sale@yru.ac.th


นายฮาฟิส ยูโซะ
(นักสันทนาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299605 (14500)

อีเมล์ : hafis.yu@yru.ac.th